maanantai 26. helmikuuta 2018

Senioritaloja ja palvelukortteleitaIrma Ahokas-Kukkonen on Etelä-Savon muutosagentti, I&O-kärkihanke.
Sote-maakuntavalmistelussa käydään vilkasta keskustelua kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen muodoista: ”mitä kunnille jää, kun sote tulee?”
Viihtyisä elinympäristö ja asuminen edistävät hyvinvointia. Monet meistä asuvat samassa asunnossa vuosikausia. Asuntoa ei vaihdeta noin vain, ellei elämäntilanteen muuttuminen sitä edellytä.
Viisikymppisenä kannattaisi kuitenkin alkaa ennakoida ikääntymisen mahdollisesti tuomia muutostarpeita. Ikä ei sinällään välttämättä vaadi asunnon vaihtamista. Moni koti voidaan muuttaa sellaiseksi, että siellä pärjää, vaikka terveydentila ja toimintakyky muuttuisivatkin.  
Ikäystävällisellä asumisella on jokaiselle yksilöllinen merkitys. Se voi merkitä esteetöntä asuntoa, hissillistä kerrostaloa, tilavia ovia ja yleisiä tiloja apuvälineellä liikuttaessa. Se voi tarkoittaa myös hyviä liikuntamahdollisuuksia, sujuvaa julkista liikennettä ja hyvin hoidettuja katuja. 
Nykyään puhutaan senioriasumisesta ja palvelukortteleista. Senioriasumisesta syntyy mielikuva asumisen helppoudesta ja tarjolla olevista palveluista. Melkein mikä tahansa asunto voi olla senioriasunto. Sille ei ole mitään yleistä määritelmää eikä sitä ole säännelty laissa.
Aalto-yliopisto ehdottaa palvelukortteleiden kehittämiseksi palvelukeskittymiä. Palvelukortteli toimii silloin ns. hybridirakennuksena hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Korttelin tarkoituksena on täydentää ikäihmisille suunnattua palvelutarjontaa tukemalla itsenäistä asumista palveluasumisena tai muistisairaiden ryhmämuotoisena asumisena. Olemassa olevat resurssit ja ihmisille tärkeät lähipalvelut, esimerkiksi kirjasto ja apteekki, päivittäistavarakaupat ja sosiaali- ja terveyspalvelut otetaan korttelin toteutuksessa huomioon.  
Palvelukorttelit suunnitellaan taajamiin ja kaupunkien keskustoihin. Ne tuovat asumiseen monisukupolvisen asumisen mallin. Ikäihmisiä ei eristetä omille asuinalueille vaan luodaan monisukupolvikortteleita. Siellä asuu kaikenikäisiä ihmisiä, lapsiperheitä ja ikäihmisiä, jotka voivat tukea toisiaan arjessa ja luoda asuinalueelle yhteisöllisyyttä. Senioriasumisen ja palvelukorttelisuunnittelun tulee lähteä jo kunnan kaavoituksesta niin, että esteettömyys ja saavutettavuus huomioidaan laajasti.
Uusi yhteisöasumisen muoto, perhekodissa asuminen, on yleistymässä Etelä-Savossa. Ikäihmisten perhekodit eivät sinällään ole ”uusi keksintö”, mutta toistaiseksi niitä on vielä vähän. Perhekodissa asutaan pitkäaikaisesti tai lyhytkestoisesti. Lyhytkestoinen asuminen tukee hyvin muun muassa omaishoidon perheitä.  Perhekotiasuminen soveltuu esimerkiksi niille iäkkäille henkilöille, joilla on tuen tarvetta arkiaskareissa tai jotka kokevat yksinäisyyttä.
Etelä-Savossa on menossa vahva ikääntyville rakentamisen ”buumi”. Myös tehostettua palveluasumista on tulossa lisää. Ikääntyvien määrä kasvaa eri puolilla maakuntaa reippaasti. Toisaalta sote-uudistus etenee ja monet palveluntuottajat ehkä ennakoivat sote-kentän muutoksia. 
Lue lisää palvelukorttelista: Verman, I. (toim).Palvelukortteli. 2017.


tiistai 20. helmikuuta 2018

Kullanarvoisia kohtaamisia ja arjen voimavaroja

Suvi Vepsäläinen, sairaanhoitaja AMK (vas.), työskentelee
Siun sotessa Lieksan kotihoidon palveluesimiehenä.
Lotta Sivonen, sairaanhoitaja AMK, on terveydenhoitaja
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä Joensuussa.Isolla osalla kotihoidon asiakkaista on jokin muistisairaus. Kotona asumisen ja pärjäämisen kannalta on tärkeää, että muistisairautta sairastava pystyy liikkumaan asunnossa. Arkipäivän askareista selviytyminen ja itsestä huolehtimisen kyky heikkenevät muistisairauden myötä, ja avun ja ohjauksen tarve kasvaa. Ajoissa tunnistettu muistisairaus turvaa toimintakykyisyyden säilymistä ja omassa tutussa kodissa mahdollisimman pitkään asumista.
Muistisairautta sairastavalle ihmiselle on ensiarvoisen tärkeää kokemus siitä, että on turvassa ja että tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Ihmisellä saattaa olla vaikeuksia ilmaista itseään tai ymmärtää, mitä hänelle yritetään kertoa. Näissä tilanteissa työntekijältä kysytään pelisilmää ja tilannetajua. Hyvillä vuorovaikutustaidoilla asiakas saa ymmärtävän kohtaamisen. 
Kehon kieli ja sanaton viestintä ovat kohtaamisessa tärkeitä. Rauhallinen puhe ja äänensävy, aito kuunteleminen, katsekontakti ja kosketus antavat ihmiselle tilaa ja turvaa ilmaista itseään. Kun vuorovaikutus toimii, voidaan yhdessä lähteä kulkemaan matkaa kohti parempaa arjen hallintaa ja elämää. 
Hoitotyön lähtökohtana ovat muistisairautta sairastavan ihmisen nykytilanne ja jäljellä olevat voimavarat. On hyvä keskittyä hyviin asioihin: mitä taitoja voisi vielä vahvistaa ja mitä arjen askareita tekemällä jopa parantaa. Usein se tarkoittaa uusien ratkaisujen etsimistä arkeen ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Mielekkään arjen rakentaminen omannäköiseksi elämäksi on kaiken perusta.

On tärkeää, että ihmistä kannustetaan asettamaan itse tavoitteet arkeensa. Ne voivat olla pieniä ja realistisia. Alussa tavoite voi olla esimerkiksi nousta itsenäisesti sängystä tai käydä kerhossa.  
Ammattilaisten osaaminen ja osaamisen vahvistaminen ovat oleellinen osa muistisairautta sairastavan ihanteellista palvelukokonaisuutta. Tärkeitä asioita ovat ammattilaisten tieto muistisairauksista sekä kohtaamisen taito.
Hoitohenkilökunnan myönteinen yhteisöllisyys tarkoittaa avointa keskustelua haastavista tilanteista, työtovereiden auttamista ja tukemista sekä työyhteisön yhteisiä arvoja. Yhteisesti määritellyt tavoitteet edistävät laadukasta muistityötä. Ne mahdollistavat turvallisen ilmapiirin, jossa voidaan haasteellisissa tilanteissa kokeilla erilaisia selviytymiskeinoja. Työntekijöiden asiantuntijuus, työhön ja työyksikköön sitoutuneisuus sekä oman työn tärkeäksi kokeminen pitävät muistityössä yllä innostuneisuutta.  
 
Opinnäytetyön pohjalta tehty koulutusmateriaali on otettu käyttöön Siun sotessa. Tavoitteena on luoda voimavaralähtöisestä ja omatoimisuutta tukevasta työotteesta pysyvä käytäntö. Näin tuetaan muistisairautta sairastavan mielekästä arkea ja parannetaan elämänlaatua.

maanantai 29. tammikuuta 2018

Ruokajonosta osallisuuteen

Teija Nuutinen, YTL, on Sininauhaliiton 
Ruokajonosta osallisuuteen -projektin 
projektipäällikkö 2018-2020 (ESR)


Poistaako ruoka-apu köyhyyden? Millainen on ruoka-apua tarvitsevan ihmisen osa yhteiskunnassa? Entä voiko itseään toteuttaa tai kehittää leipää jonottamalla?
Leipäjonoista tuli osa Suomea 1990-luvun lamavuosina. Niistä tuli myös symboli köyhyydelle, syrjäytymiselle ja huono-osaisuudelle. Ruoka-apu helpottaa ja parantaa monen arkea. Köyhyyttä se ei kuitenkaan poista eikä sellaisenaan tarjoa mahdollisuuksia toteuttaa tai kehittää itseään.
Ruoka-avun hakeminen vahvistaa harvoin ihmisen tasavertaisuuden ja arvokkuuden kokemista.
Työttömyys, päihteet, mielenterveyspulmat, yksinäisyys tai monenlainen raihnaus ovat monen ruoka-apua hakevan perusarkea. Pelkän ruoka-avun tilalle tai sen lisäksi tarvitaan muutakin.

Osallisuuden monet muodot
Osallisuus on liittymistä, suhteissa olemista, kuulumista ja yhteisyyttä. Se on yhteensopivuutta ja mukaan ottamista sekä osallistumista ja vaikuttamista. Osallisuus on myös demokratiaa ja kaiken edellä mainitun järjestämistä ja johtamista. (Isola ym. 2017.) Osallistumisen tulee olla omannäköistä.
Ruokajonosta osallisuuteen -hankkeessa mahdollistetaan omannäköisen osallisuuden toteutumista. Joku löytää väyliä töihin tai opintoihin, joku uusia ystäviä ja virikkeitä vapaaehtoistoiminnasta. Jollekin älypuhelimeen ja some-maailmaan tutustuttava ryhmätoiminta auttaa yhteydenpidossa toisten ihmisten kanssa. Kotiin tuotava apu voi avata jonkun yksinäisyyteensä lokeroituneen oven ulkomaailmaan.


Yhteisen asian äärellä
Ruokajonosta osallisuuteen -hankkeessa järjestöt, seurakunnat, erilaiset viranomaistahot ja ruoka-apua hakevat ihmiset kutsutaan alusta alkaen tasavertaisina yhteen. Erilaisten osaamisten ja näkökulmien pohjalta löydetään kehittämistyön yhteiset tavoitteet ja luodaan toiminnalle uusia yhteisiä rakenteita.
Verkosto on kuin verkko, jonka läpi ei pääse putoamaan tyhjän päälle. Järjestöissä ja seurakunnissa tunnistettuja, erilaista apua ja tukea tarvitsevia ihmisiä osataan ohjata oikeiden viranomaistahojen ja palvelujen luokse. Viranomaiset taas puolestaan tietävät, millaista toimintaa alueen järjestöt ja seurakunnat tarjoavat heidän asiakkailleen. Ihmisen arjessa verkosto tarkoittaa tuttua ihmistä, paikkaa tai puhelinnumeroa, johon soitetaan tai jonne lähdetään yhdessä tutustumaan. Verkosto kannattelee, mutta ei tukahduta.
Sininauhaliiton Ruokajonosta osallisuuteen -hanke (ESR) on juuri aloittanut ja jatkuu kesäkuuhun 2020 asti. Hankkeen taustalla ovat Sininauhaliitto sekä sen jäsenyhteisöt ViaDia ry, Helsingin Vieraskoti ry, Keravan Suojakotiyhdistys ry, Lahden Sininauha ry, Ystäväntupa ry (Keuruu), Myrskylyhty ry (Etelä-Savo), Operaatio Ruokakassi ry (Turku) ja Rovaniemen Päiväkeskus ry.

Lue lisää:
Ohisalo, M. 2017. Murusia hyvinvointivaltion pohjalla: leipäjonot, koettu hyvinvointi ja huono-osaisuus. Itä-Suomen yliopisto, 2017. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yhteiskuntatieteiden laitos.
Isola, A.-M.; Kaartinen, H.; Leemann, L.; Lääperi, R.; Schneider, T.; Valtari, S.; Keto-Tokoi, A. 2017. Mitä osallisuus on?Osallisuuden viitekehystä rakentamassa. THL.
Laihiala, T. 2018. Kokemuksia ja käsityksiä leipäjonoista:huono-osaisuus, häpeä ja ansaitsevuus. Itä-Suomen yliopisto, 2018. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yhteiskuntatieteiden laitos.

keskiviikko 20. joulukuuta 2017

Sukupolvet joulun alla

Tuula Kukkonen on yliopettajana Karelia-ammattikorkeakoulussa.


Loppuvuoden tohinoiden keskellä on tullut ääneenkin todettua, että kohta on joulu, mutta ei yhtään tunnu siltä. Johtuneeko sekalaisista säistä vai työpäivistä, jolloin ei ole ehtinyt edes huomata valoisan ajan lyhentymistä. Pimeää kuitenkin on, ja askeleet tuntuvat tarpovan jähmettyvässä betonissa.

Joulunalusaika painaa myös raskaita muistoja hartioille: Jos joulun kutkuttava odotus olikin jäänyt jo lapsuusvuosiin, huoleton jouluhössötys jäi taakse kuusi vuotta sitten. Sen joulun tiedettiin olevan äitini viimeinen. Joulusaunassa 17-vuotias tyttäreni löysi kaulaltaan patin, jota seuranneet syöpähoidot auttoivat hänet elämässä eteenpäin.

Arkihuolet unohtuivat eilisiltana, kun 20-vuotias kuopukseni ja kohta 80-vuotias isäni istuivat vierekkäin sohvallani. Kohtaamiset ovat melko harvinaisia, kun pääkaupungissa asuvan tyttären lentävä työ vie häntä maihin kaukaisiin, ja isä asuu pohjoiskarjalaisessa vaarakylässä. Nyt tytär oli tullut käymään ennen lähtöään jouluksi töihin, ja isä oli viettänyt päivän sairaalassa saamassa lääkehoitoa pitkäaikaissairauteensa.

Kaksi eri maailmoissa elävää ihmistä, joista toinen aikuistuu nyt eri puolilla maapalloa, ja toinen on aikuistunut liian varhain lähtiessään pikkupoikana rengiksi – mitä puhuttavaa heillä voisi olla? Toinen voisi valitella moninaisia vaivojaan, 25 kilometrin matkaa ruokakauppaan ja muita hankaluuksia. Toinen voisi vastata samalla mitalla, kuvailla aikaerorasituksia, aasialaishotellien torakoita ja lentokoneruuan tasoa.

Mutta siinä he istuivat, ja puhuivat työstä. Ukki kysyi, miten olet viihtynyt työssäsi. Tyttö kertoi, mutta enimmäkseen kuunteli. Miten nuori mies oli ollut periaatteellinen ja jättänyt savotan arvioidessaan työehdot kehnoiksi ja yhden markan tuntipalkan liian pieneksi. Miten veljekset olivat lähteneet etsimään parempia työmaita muualta Suomesta ja miten muutettiin vastavihityn nuorikon kanssa eteläsuomalaiseen kaupunkiin. Ja sieltä taas takaisin kotikylään.

Ukki mainitsi jonkun asian yhteydessä, että ei tästäkään tempauksesta kannata mallia ottaa, mutta niin se elämä vain meni. Tyttö kuunteli, eikä kysynyt, mitä tarkoittaa justeeri tai mitä uitossa tarkoitti vierittely tai miten kodinkoneita niklattiin. Sen sijaan kysyi, miltä sinusta silloin tuntui ja miten te asuitte.

Ja kuuntelin minäkin, keittiössä mukamas kiireisenä touhutessani. Mietin isän 60 vuotta kestänyttä työuraa renkipoikana, savottajätkänä, tehdastyöläisenä, kaivinkonekuskina ja sitten vielä reilut 40 vuotta yrittäjänä ja sivutoimisena maanviljelijänä ja minimaalisen pientä eläkettä.

Kolmetuntisen kuluttua ukin oli aika lähteä ajelemaan kotiinsa, jotta aamulla saisi uunit lämpiämään ja voisi vaikka tehdä jouluksi maalle tulevan naapurin pihassa lumityöt.

Halatessaan tyttöä ukki sanoi: ”Mukava, kun saatiin jutella. Kiitos, kun sain kertoa, minkälaista minun elämäni on ollut.”

Tänä aamuna herätessäni huomasin, että nyt tuntuu ihan joululta.

torstai 14. joulukuuta 2017

100-vuotiaiden salaisuusArja Jämsén (vas.) työskentelee yksikön johtajana ISOssa ja Tuula Kukkonen yliopettajana Karelia-ammattikorkeakoulussa.  


Satavuotiaita suomalaisia on paljon ja määrä kasvaa. Vuonna 2016 yli satavuotiaita oli väestörekisterikeskuksen mukaan 819.

Hakasalmen huvilan näyttelyssä Helsingissä seitsemän 100-vuotiaan Suomen ikätoveria kertoo elämästään ja paljastaa pitkän ikänsä salaisuuksia. 

Yksi kertoo salaisuuden olevan lapsissa ja lastenlapsissa, toinen taas siinä, ettei ole ollut lapsia!  Eräs arvelee 81 vuotta kestäneen avioliiton vahvistaneen hyvinvointia ja tuoneen pitkää ikää – tosin liiton kestävyyttä selitetään puolison runsailla työmatkoilla. 

Työyhteisön ja ahkeran työnteon merkitys mainitaan usein, mutta samalla muistutetaan, että myös sahti on ollut sangen tärkeää. Yhden satavuotiaan mainitsema elämänmyönteisyys vaikuttaa yhdistäneen heitä kaikkia. ”Yksinkertainen elämä, ilo ja kohtuullisuus kaikessa” – siihen tiivistyy paljon tuon sukupolven asenteesta. 

Salaisuuksien selityksenä ei näy funktionaalisia elintarvikkeita, erikoisruokavalioita, eksoottisia liikuntalajeja, somea eikä muutakaan teknologiaa, ei ympärivuorokautista kauppojen aukioloa, eikä sen enempää hemmottelu- kuin uskomushoitojakaan. 

Myös Pirkko Lahti ja Ulla Numminen ovat selvitelleet pitkän iän salaisuutta. He kuvaavat kirjassaan Satavuotiaiden kädenjälki, miten nykyiset satavuotiaat elävät aivan toisenlaisessa maailmassa kuin mihin syntyivät. He ovat kokeneet kolme sotaa. He jälleenrakensivat Suomen ja loivat pohjan ja perustan hyvinvointivaltiolle.

Lahti ja Numminen kysyivät kymmeneltä satavuotiaalta pitkän iän salaisuutta. Vastauksissa toistui ajatus vaikeuksien voittamisesta: ”Välillä aina meni kivi kenkään. Se otettiin pois ja jatkettiin matkaa.” Päällimmäisenä oli myönteinen elämänasenne ja tyytyväisyys, vaikka monella oli taustalla ankara lapsuus, sodat ja menetykset sekä raskas työ. Elämään sisältyi onnistumisen kokemuksia työssä ja perheessä. Elämää ovat ohjanneet selkeät elämänarvot, rehellisyys, ahkeruus ja tunnollisuus. 

Maailmalta löytyy neljä satavuotiaiden keskittymää. Japanin Okinawassa satavuotiaiden määrä on viisinkertainen Suomeen verrattuna. Siellä ihmiset viettävät yksinkertaista elämää, hoitavat puutarhaansa ja syövät kasviksia, mutta eivät punaista lihaa. Italian Sardiniassa nautitaan elämästä, juodaan punaviiniä ja syödään punaista lihaa ja juustoa, mutta myös kasviksia. Kaliforniassa adventistien yhteisössä liikutaan paljon, syödään kasviksia ja pähkinöitä. Hengellinen elämä on keskeistä. Ja neljäntenä alueena on Etelä-Italian kylä, jossa ruokavaliossa on kalaa, papuja ja oliiviöljyä.

Pitkää ikää ei siis ratkaise punainen liha eikä kala. Yhtä vastausta ei löydy. Osuisiko lähimmäksi pitkän iän salaisuutta, jos rakentaisi elämänsä pienimuotoisen arjen varaan, nauttisi hyvästä seurasta ja söisi kasviksia ja pähkinöitä ja joisi päälle viiniä. 

Pirkko Lahti & Ulla Numminen: Satavuotiaiden kädenjälkiä. Docendo. 2017


perjantai 8. joulukuuta 2017

Pankkiasioilla perjantaina kello 10


Raili Könönen työskentelee sosiaalityöntekijänä Siun sotessa. 

Pankin ovet olivat juuri auenneet, ja kadulla odotellut väki työntynyt sisään. Pankkisali oli täynnä, pääasiassa ikäihmisiä paperilaskut käsissään.

Ovella seisoi ovimies kuin ennen vanhaan ravintolassa. Hän on vastaanottovirkailija, joka ohjailee asiakkaita. Pankkisali tuo mieleen pelihallin korkeine pöytineen.

Ennen pankkiin mentiin nostamaan käteistä. Nyt kävi heti selväksi, ettei käteisen nostaminen enää onnistu. Tällaisesta haaveilevat asiakkaat ovimies ohjasi nostoautomaatille. No, monen hämmennys oli suuri, koska heillä ei ollut edes korttia mukana. Ei monella sen puoleen ole osaamistakaan toimia automaatilla. Osa ihmisistä myös arkailee käteisen nostamista ulkona sijaitsevasta automaatista. Varsinkin, jos liikkeet ovat jo hidastuneet ja sormet kömpelöityneet. Ikäville pitkäkyntisille on siinä tarjolla turhan monta tilaisuutta.

Seurasin pientä rollaattoria lykkivää mummoa, jonka laskuja pankkivirkailija maksoi. Laskuja oli useita, ja aikaa meni puolisen tuntia. Mummo ei voinut istua, koska asiakkaille ei ollut tarjolla tuoleja. Hän yritti nojata välillä pankin ”baaritiskiin” ja välillä rollaattoriinsa. Hintaa kärsimykselle tuli, sillä tiskillä maksettaessa jokaiseen laskuun tulee lisää reilut viisi euroa. 

Vieressäni odotteli vanha mies yksi lasku kädessään. Häneltä meni vuoro ohi, koska hän ei kuullut vuoronumeron kilkatusta eikä arvannut koko ajan tuijottaa seinällä vaihtuvia numeroita. Joku iäkäs rouva lähti suutuspäissään puhisten ovesta ulos. Hän olisi nostanut lapsenlapsille joululahjarahaa, mikä ei nyt pankin tiskiltä onnistunut. Hän jätti vuoronumeronsa ovimiehelle. Tämä antoi sen vuoronsa äsken missanneelle miehelle, joka nyt pääsi asioimaan. 

Nuoripari pyöri aulassa. Vuoronumerokoneesta ei enää voinut valita asioinnin syytä. Kone kysyy vain kielen, suomi vai englanti. Yksi asiakas nauroi, että hän otti vahingossa englanninkielen. Hän kysyi, mitä nyt, joudunko odottamaan nyt pitempään tällä englanninkielisellä linjalla. Kukaan ei hänen kysymykseensä vastannut ja hän otti uuden, suomenkielistä palvelua lupaavan vuoronumeron.

Reilun puolen tunnin päästä koitti oma vuoroni ja sain asiani hoidetuksi. Pankkikokemukseni herätti syvän huolen suomalaisesta digiloikasta. 

Digitalisaatio on hyvä renki, mutta huono isäntä. Matalan kynnyksen digi-opastusta ja valmennusta tarvitaan paljon, paljon lisää. Monin paikoin on saatu erinomaista kokemusta vertaisvalmentajista ja -kouluttajista. Ja otetaan käyttäjät mukaan suunnittelemaan palveluita ja laitteita.

Kun loikataan, katsotaan, että matalammankin tason loikkaajat pysyvät mukana. Suomi 100 -henkeen: ei jätetä kaveria! 

torstai 30. marraskuuta 2017

Luulin tietäväni


Anne Frimodig on Pohjois-Karjalan lapsi ja perhepalveluiden muutosagentti (STM) ja kehittämisasiantuntija

Luulin tietäväni, mitä perhekeskuksella tarkoitetaan. Mitä enemmän asiaa kuitenkin puntaroin, sitä suuremman kolauksen ymmärrykseni sai. Huomasin oman tietämättömyyteni ja aloin vajota yhä syvemmälle käsitteisiin, kun yritin hahmottaa niitä kokemustietoni kautta. Koska hyökkäys on paras puolustus, en vielä luovuta, siispä haastan.
Miten voi olla niin vaikeaa määrittää perhekeskus ja sen tuottamat palvelut, toiminnat sekä ihmiset niitä tekemään ja johtamaan? 
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma LAPE on sosiaali- ja terveysministeriön sekä
opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisesti johtama hallituksen kärkihanke, jossa on lupa kehittää. Tavoitteena ovat tulevaisuudessa paremmin toimivat lasten, nuorten ja perheiden palvelut. 
Hanke toimii kaikissa maakunnassa vuosina 2017–2018 valitsemiensa kehittämiskokonaisuuksien kautta. Näitä ovat: toimintakulttuuri, perhekeskus, erityispalvelut ja vaativat palvelut sekä koulu- ja varhaiskasvatus. Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin tavoitteena on varmistaa hankekauden päättymisen jälkeen edellytykset perhekeskustoimintamallin mukaiselle toiminnalle ja toiminnan toteutukselle, vaikutuksen ja kustannusten seurannalle ja jatkuvalle kehitykselle. 
Halmeen, Kekkosen ja Perälän (2012) mukaan perhekeskustoimintaa on kehitetty Suomessa jo vuodesta 2002, mutta valtakunnallinen tieto on ollut puutteellista. Perhekeskustoimintaa ovat toteuttaneet eri tahot ja siitä on käytetty erilaisia nimityksiä. Tavanomaisempia ovat olleet perhekeskus ja perhepalvelukeskus. Muita ovat olleet hyvinvointineuvola, perheasema, perhekahvila, perhepalveluverkosto ja perhetupa. Siitä on puhuttu myös lasten ja perheiden palveluina tai sille ei ollut vakiintuneessa käytössä erillistä nimikettä. 
Nimikkeillä ja käytettävillä käsitteillä on suuri merkitys. Onko haasteemme juuri siinä, ettemme tiedä, mitä käsitettä käyttäisimme? Ja mistä puhumme, kun puhumme perhekeskuksista? 
Valtakunnan tasolla perhekeskus-käsitteen ja palvelujen määrittely on parhaillaan menossa ja odotukset perhekeskuksen minimipalvelujen määrittelyn osalta ovat suuret.
Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen on todennut, ”etteivät onnellisuus ja onnistuminen ole kiinni yksittäisistä kisoista, vaan pitää osata nauttia treenihetkistä ja tästä matkasta.” Perhekeskuksen kehittäminen voidaan nähdä myös yhdenlaisena matkana – treenihetkistä puhumattakaan. 
Tärkeintä asiakkaan kannalta on kuitenkin maali, jossa voidaan yhteisesti todeta ja tietää, mitä perhekeskus tarkoittaa juuri minulle. 
Lue lisää:
Halme, N. Kekkonen, M. & Perälä, M.-L. 2012.  Perhekeskukset Suomessa. Palvelut, yhteistoiminta ja johtaminen. Raportti 62/2012.  
Kotilainen, J. 2017. Tähtäin matkassa. Helen 4/2017.