maanantai 24. lokakuuta 2016

Muutos ei ole kirosana


Tuula Kiviniemi
Kehittämisasiantuntija
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa
(STM:n I&O kärkihanke) Siun soten muutosagentti


Muutos herättää meissä itse kussakin jo sanana varsin moninaisia ajatuksia. Sana on yhteydessä kulloinkin vallitsevaan tilanteeseen: millaisessa mielentilassa satumme olemaan, millaisessa ympäristössä elämme, millaisiin yhteisöihin kuulumme ja millaista elämänkokemusta meillä on jo takanamme.
Muutos-sana etuliitteenä on meille tuttu myös työelämässä. Puhutaan muun muassa  muutosjohtamisesta, muutosprosessista ja muutosvalmennuksesta, muutosvastarinnasta ja toisaalta myös muutosmotivaatiosta, muutostarpeesta ja muutosvoimasta, muutostyöstä ja muutosajasta, muutosepävarmuudesta ja muutoskykyisyydestä ja vielä muutosviestinnästäkin.  
Siun sotessa muutosta on valmisteltu parin viime vuoden ajan. Tässä valmistelussa ovat edellä mainitut sanat olleet esillä monessa yhteydessä. Ja tulevat Siun soten palvelutuotannon käynnistyessä edelleen olemaan erittäin aktiivisessa käytössä. 
Millaisena muutos sitten Siun soten kuntien asukkaille tullee näyttäytymään? Millaisia asukas- ja asiakaskokemuksia uusi palvelutuotanto tuottaa – minkä toivotaan muuttuvan ja on muuttunut vanhaan verrattuna? Siun soten kuntien asukkaat seuraavat muutosta vuonna 2014 kerättyjen asukasosallisuuden teesien kautta. Asukkaat nostivat tärkeimpinä asioina esille yhteydensaannin ja saavutettavuuden, vuorovaikutuksen ja kohtaamisen, turvallisuuden tunteen sekä koordinoinnin eli luukuttamisen vähentämisen ja osaamisen etulinjassa.
Perusodotus on luonnollisestikin positiivinen muutosnäkymä eli asukas- ja asiakaskokemukset huomioiva jatkuva vuoropuhelu. Silmä kovana seurataan vuoropuhelun keskeisiä kysymyksiä:
  • miten muutos arjen asioissa näkyy?
  • miten muutosta mitataan ja arvioidaan? 
  • miten muutoksesta viestitään asukkaille? 

Kaiken kaikkiaan muutoksesta syntyy uusi ja toimivampi, vakiintunut toimintatapa – se lienee meille kaikille jo itsestään selvyys.

Ja vielä lopuksi yksi ajankohtainen muutos-etuliitteinen sana. Muutosagentit ovat aloittaneet työnsä lähes kaikissa Suomen maakunnissa. Muutokseen innostaminen, muutoksen ohjaus, rakentaminen, juurruttaminen ja tukeminen ovat keskeisiä toimintoja, kun me maakunnassa kehitämme ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistamme kaikenikäisten omaishoitoa. Rahoitus muutosagenttien toimintaan tulee STM:ltä. 
Kahdeksan hanketta on saanut STM:ltä kärkihankerahoituksen, Siun soten AVOT-hanke muiden mukana. Hankkeet ja agentit esitellään syksyn aikana maakuntakierroksilla. Pysyhän linjoilla!
Pohjois-Karjalassa Siun soten ja kuntien ammattitaitoinen henkilöstö, järjestöt ja yhdistykset, seurakunnat, koulutus- ja kehittämisorganisaatiot, yritykset ja ENNEN KAIKKEA ASUKKAAT toimivat Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla eli AVOT, silviisii, hyvä tulee!
 

Sosiaalityötä verkossa oma-apuna


Katariina Kohonen
sosiaalityöntekijä
HUS


HUSin tuottamasta Mielenterveystalon verkkopalvelusta on työpaikallani psykiatrian poliklinikalla muodostunut luonteva osa arjen työtä. Potilaat voivat hyödyntää palveluja osana hoitoa, ja monet työkavereistani työskentelevät nettiterapeutteina. Perinteiset palvelut eivät ole kuitenkaan verkkopalvelun myötä kadonneet, vaan niitäkin on kehitetty.

Mielenterveystalo on laajentunut ja sisältöä on tuotettu moniammatillisesti. Sosiaalityö ei kuitenkaan ollut tässä mukana. Aloin kehitellä ideaani ”nettisosiaalityöstä” ja esittelin sen HUSin innovaatiopajassa syksyllä 2015. Innovaatiopajan kautta sain kontakteja ja rohkaisua kehitystyön aloittamiseen.

Kuukausia kestäneen prosessin jälkeen Mielenterveystalossa julkaistiin nettisosiaalityön osio, Taloudellisen ahdingon omahoito-ohjelma. Se perustuu terveydenhuollon sosiaalityöhön ja on tuotettu yhteistyössä HUSin It-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen yksikön kanssa. Ohjelma on tarkoitettu varhaisen vaiheen tueksi, ja siinä huomioidaan konkreettisten taloudellisten ongelmien lisäksi psyykkiset ja sosiaaliset haasteet. Olen vastannut projektista ja luonut valtaosan omahoidon sisällöstä. Annan itselleni eriomaisen arvosanan projektin onnistumisesta. 

Millä perustein projekti on onnistunut? Taloudellisen ahdingon omahoidon kehittämisessä ei ole ollut mukana palvelun käyttäjiä. Asiakkaiden tarpeita ei ole selvitetty etukäteen ja palautetta on kertynyt vain ammattilaisilta. Taloudellisen ahdingon omahoitoa onkin arvioitava pilottina, joka on toteutettu pienin resurssein. Parhaimmillaan se innostaa sosiaalityöntekijöitä kehittämään lisää palveluja verkkoon ja kääntää katseen ennaltaehkäisevän sosiaalityön mahdollisuuksiin. Rahoitusta hakiessa on hyödyllistä, kun voi osoittaa konkreettisen esimerkin kaikille avoimesta nettisosiaalityöstä.

Projektin suurin saavutus on ollut näkyvyys. Olen osaltani luonut näkyvyyttä terveyssosiaalityölle sekä terveydenhuollossa että sosiaalialalla. Olen myös herätellyt keskustelua sosiaalityöstä ja digitalisaatiosta sosiaalialalla. Olen saanut uusia kontakteja, minua on pyydetty puhumaan ja kirjoittamaan. Syksyn aikana olen havainnut, että muutkin sosiaalityöntekijät pohtivat ja suunnittelevat nettisosiaalityön kehittämistä. Myös rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa ja hakemisessa on aktivoiduttu ympäri Suomea.

Taloudellisen ahdingon omahoito voi olla palvelun käyttäjien näkökulmasta hyödytön, hyödyllinen tai jotain siltä väliltä.  Palvelun käyttäjät on pyrittävä ottamaan mukaan kehittämiseen, mutta pienillä resursseilla kaikkea ei voi tehdä samaan aikaan. Prosessin aikana olen oppinut, että vastausten etsimisen sijaan meidän tulisi etsiä oikeita kysymyksiä. Ja niitä minulta kysytäänkin jatkuvasti. Löydämme vastauksia, kun kysymme, kuinka varmistetaan nettisosiaalityön valtakunnallinen kehittäminen. Kuinka saamme sosiaalityöntekijät innostumaan netin mahdollisuuksista ja innovaatioista? Kuinka pärjäävät ne asiakkaat, jotka eivät hallitse tietokoneiden ja älypuhelinten käyttöä? Kuinka asiakkaat, kokemusasiantuntijat ja tutkimus kytketään mukaan virtuaalipalvelujen kehittämiseen?  


Kelasta toimeentulon turvaaja – löytyykö apu ajoissa


Soile Syrjäläinen
Kehittämisasiantuntija
Lieksan kaupunki

Perustoimentulotuen siirtoa Kelalle ollaan valmistelemassa täydellä vauhdilla. Kela ja kunnat pyrkivät samaan tavoitteeseen: ihmisen perusturvan takaamiseen. Sosiaalityöntekijöiden suuri huoli on, löytyykö monenlaisen tuen tarpeessa oleville apua ajoissa.

Perustoimeentulotuen Kela-siirto on ollut esillä jo useaan otteeseen 1990-luvulta lähtien. Lieksan kaupunki osallistui toimeentulotuen Kela-siirron kokeiluun yhdessä lähes 50 kunnan kanssa vuosina 1995–1996. Kokeilu onnistui, mutta tuen pysyvä siirto Kelalle kaatui kustannussyistä. Yhtäältä pelättiin menojen kasvua ja toisaalta ei haluttu irrottaa rahaa sosiaalityön keinovalikoimasta. Kokeilun jälkeen harmitti. Kela tuhosi omat toimeentulotukiohjelmansa, ja kokeilukunnissa palattiin entiseen päiväjärjestykseen. Kaikissa kunnissa ei kuitenkaan ollut tapahtunut pelättyä nousua täydentävän tuen kustannuksissa. Sen sijaan kunnissa jäi aikaa kehittää uusia ja vaikuttavia sosiaalityön tapoja.

Kokeilussa kelalaiset saivat kosketusta viidakkomaisen sosiaaliturvan ihmeisiin. Ensin tehtiin vaikkapa työmarkkinatukipäätös tai vähimmäismääräinen äitiyspäivärahapäätös ja lisukkeeksi toimeentulotukipäätös. Kokeilun myötä tutuksi tulivat myös sosiaaliturvan aukkojen vaikutukset ihmisten arkeen, etuuksien myöntämisen hitaus, karenssien merkitys jne. Sosiaaliturvan sanktiot saattoivat menettää merkityksensä, kun sama taho ensin epäsi yhden ensisijaisen vähimmäisetuuden ja sen jälkeen teki toimeentulotukipäätöksen, joka monesti olikin minimietuutta merkittävästi suurempi.

Nyt käsillä olevan Kela-siirron toivotaan vapauttavan sosiaalityöntekijöiden voimavaroja ihmisten kohtaamiseen ja aktiiviseen tukemiseen sosiaalihuollon keinoin. Uhkiakin on. Sosiaalialan ammattilaiset tunnistavat Kelan päätösten joustamattomuuden ja hallinnonmakuisuuden. Joutuuko sosiaalityö sittenkin vielä aiempaa enemmän parsimaan sosiaaliturvajärjestelmän puutteita täydentävän ja ehkäisevän tuen muodossa? Tuleeko aikuissosiaalityöstä päätösautomaatti, joka ei kykene huomioimaan riittävästi tapauskohtaisen harkinnan pohjalta asiakkaan elämää ja tilannetta?  Löytyykö voimavaroja vapautua työpöytä- ja virastokulttuurista?

Sosiaalialan ammattilaisia Kela-siirrossa huolestuttaa ehkä eniten se, löytyykö Kelasta ammattitaitoa tunnistaa ja ohjata sosiaalityön apua tarvitsevat asiakkaat sosiaalityön palvelujen piiriin. Sosiaali- ja terveysministeriössä huoli väliinputoajista on tunnistettu: ministeriö on esittänyt toivomuksen siitä, että Kela palkkaisi asiakaspalveluunsa sosiaalialan ammattilaisia. Saman toiveen on esittänyt myös ammattijärjestö Talentia.

Voisiko tulevaisuuden palvelujärjestelmä olla sellainen, jossa huolehditaan siitä, että työntekijä taustaorganisaatiosta riippumatta ohjautuukin asiakkaan luo?  Olisivatko yhteispalvelupisteet yksi ratkaisu haasteisiin? Tällöin ei tarvitsisi huolehtia siitä, löytääkö avun tarvitsija oikean ammattilaisen tai sähköisen palvelujärjestelmän luokse.

tiistai 11. lokakuuta 2016

Teemu toimintakykyiseksi – sosiaalinen kuntoutus sosiaalityön välineenä


Riikka Vartiainen
YTM, johtava sosiaalityöntekijä
Joensuun kaupunki


Kolmekymppisellä Teemulla ei ole erityistä syytä nousta aamuisin. Työ, opiskelu tai perhe-elämän velvollisuudet eivät kutsu pitkäaikaistyötöntä, masennuksesta ja diabeteksesta kärsivää Teemua. Päivä kuluukin useimmiten pelaillen tai telkkaria katsellen.

Tänään Teemulla on kuitenkin syy herätä ajoissa: sosiaalityöntekijä on järjestänyt verkostotapaamisen, jossa mukana ovat myös terveydenhoitaja ja TE-hallinnon edustaja. Tapaamisessa haetaan ratkaisuja Teemun sairauksien hallitsemiseksi sekä pohditaan mahdollisuuksia saada päiviin mielekästä tekemistä. Teemulle tarjotaan sosiaalista kuntoutusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa Teemun toimintakykyä kannustaen häntä osallistumaan ryhmätoimintaan.

Teemu on ollut kuntoutettavana aikaisemminkin. Diabetekseen ja masennukseen keskittyvä kuntoutus ei kuitenkaan pystynyt vaikuttamaan Teemun arkielämään pitkäjänteisesti. Teemun arkirytmi on kadonnut, mikä vaikuttaa diabeteksen hoitotasapainoon. Teemu on myös huomannut, että kotona oleminen pahentaa masennusoireita. Kynnys omien asioiden hoitamiseen ja ihmisten kohtaamiseen on aikaisempaa korkeampi. Ravintolakokiksi kouluttautunut Teemu haluaisi kuitenkin olla tulevaisuudessa niin toimintakykyinen, että pystyisi osallistumaan työelämään.

Sosiaalityöntekijälle sosiaalihuoltolain määrittämä sosiaalinen kuntoutus on yksi työkalu Teemun toimintakyvyn edistämiseksi. Sosiaalisen kuntoutuksen ideologia – tuki asiakkaan toimintakyvyn vahvistamiseksi – vastaa täysin Teemun palvelutarpeeseen. Sen sijaan sosiaalisen kuntoutuksen näkyväksi tekeminen ja palveluksi muotoileminen hakevat vielä toteutumistapaansa.

Sosiaalityöntekijä tietää, mitä Teemu tarvitsee. Sen sijaan se, miten hänelle sitä tarjotaan, on vielä jäsentymätöntä. Millainen on sosiaalisen kuntoutuksen prosessi? Entä tehdäänkö sosiaalisen kuntoutuksen päätöksiä, joissa määritellään asiakkaalle sopiva palvelukokonaisuus? Mikä on sosiaalisen kuntoutuksen tavoite ja miten arvioidaan sosiaalisen kuntoutuksen vaikuttavuutta? Sosiaalihuoltolaki antaa onneksi selkeän tehtävän sosiaaliselle kuntoutukselle: tavoitteena tulee olla Teemun toimintakyvyn vahvistaminen, syrjäytymisen torjuminen sekä osallisuuden edistäminen.

Sosiaalityöntekijä pohtii, onko sosiaalityö muuttumassa kokonaan sosiaaliseksi kuntoutukseksi. Ei varmaankaan. Se avaa kuitenkin mahdollisuuden kehittää sosiaalityötä entistä kokonaisvaltaisemmaksi ja monialaista osaamista hyödyntäväksi palvelukokonaisuudeksi. Sosiaalinen kuntoutus istuu erityisen hyvin asiakastyöhön, jonka tarkoituksena on edistää yksilöiden ja yhteisöjen sosiaalista inkluusiota.

On muistettava, että sosiaalityöllä on edelleen myös rakenteellinen tehtävä vaikuttaa yhteiskunnallisiin olosuhteisiin. Sosiaalityön tulee edistää sitä, että teemut tarvitsisivat sosiaalista kuntoutusta aikaisempaa vähemmän. Sosiaalityön on myös osattava toimia.

maanantai 19. syyskuuta 2016

Pyydä apua – verkkosivujen käytettävyys sosiaali- ja terveydenhuollossa


Matti Heikkinen
perhepalvelujohtaja, YTL
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viime aikoina kunnat, kuntayhtymät ja muut viranomaistahot ovat kehittäneet verkkopalvelujaan. Esimerkiksi MTV-uutiset (24.8.2016) kertoi, että Hyvinkään kaupungin Nopsa-verkkopalvelun avulla lapsiperhe voi saada helposti apua vaikeaan elämäntilanteeseensa. Myös Kainuun sotessa on vastikään otettu käyttöön Pyydä apua –palvelu (ks. lisätietoa), joka helpottaa yhteydenottoa perhepalveluihin elämän pulmatilanteissa.

Esteettömien ja käytettävyydeltään parempien verkkopalvelujen luomiseksi on olemassa monia yksinkertaisia menetelmiä. Lähtökohtana tulisi olla mahdollisimmat helppokäyttöiset ja asiakkaan näkökulmasta toimivat verkkopalvelut. Verkkopalvelujen kehittäjien ja ylläpitäjien olisi hyvä tuntea yleisimmät käytettävyysperiaatteet.

Nielsenin (1992, 1993) ja Shneidermanin (1993) yleiset käytettävyysperiaatteet soveltuvat tänä päivänä hyvin sekä verkkopalveluiden että osin yleisemminkin sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Teorioista (Nielsen) voi poimia esimerkiksi seuraavia periaatteita:
- Käyttäjä tietää koko ajan, missä tilassa järjestelmä on.

- Yhtenäisyys ja standardit – käyttäjän tulisi mieltää käyttöliittymä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

- Virheiden estäminen – järjestelmä tulisi suunnitella estämään virhetilanteiden syntymistä.

- Tunnistettavuus – ohjeet järjestelmän käyttämiseen ovat helposti löydettävissä, käyttäjän ei tarvitse muistella jossakin ollutta tietoa.

- Joustavuus ja käytön tehokkuus – järjestelmä sallii käyttäjän räätälöidä säännöllisesti käyttämiään toimintoja.
- Esteettinen ja minimalistinen suunnittelu – näytöllä ei ole tarpeetonta tietoa.
- Virheiden tunnistaminen ja niistä toipuminen – virheilmoitukset ovat selkeitä ja täsmällisiä.  

Voidaan kysyä, miten käytettävyysperiaatteet toteutuvat kunnan palvelujärjestelmässä ja kunnan internet-sivuilla. Esimerkiksi miten kuntalainen voi seurata oman asiansa tai palvelunsa etenemistä kunnan verkkopalveluissa tai ylipäätään? Miten kuntalaisen virhetilanteita voisi välttää – miten välttyä esimerkiksi siltä, että sosiaalihuoltoon liittyvä hakemus tulee väärälle viranomaiselle? Miten kuntalainen tunnistaa palvelut ja palvelukokonaisuudet, miten hänen on mahdollista räätälöidä hänelle parhaiten soveltuvat palvelut?

Verkkopalveluiden kehittämiseksi on mahdollista käyttää esimerkiksi koehenkilöitä ja verkkopalveluiden testaajia. Koehenkilöt voivat esimerkiksi hakea lisätietoa sähköisestä toimeentulotukihakemuksesta tai lapsiperheiden sosiaalipalveluista.  

Samoja käytettävyysperiaatteita on mahdollista hyödyntää myös muiden peruspalveluiden kehittämisessä. Esimerkiksi asiakasraadit sekä niin sanottujen kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen ovat viime vuosina alkaneet yleistyä. Olisiko mahdollista, että käytettävyysperiaatteiden yleistymisen ja paremman hyödyntämisen kautta yksittäiset yhteydenottolomakkeet tulisivat tarpeettomiksi?

Kirjallisuus
Nielsen, Jacob. 1992. Finding usability problems through heuristic evaluation. CHI '92 Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 373-380. ACM: New York.

Nielsen, Jacob. 1993. Usability Engineering. Academic Press Inc: Cambridge.

Shneiderman, Ben. 1998. Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc.: Boston.

Syksyn kypsää viljaa

Arja Jämsén:


Vanhuuden metaforana käytetään usein syksyä ja sadonkorjuuta. Takana ovat nuoruuden vireät keväät ja elämäniloiset, kukoistavat kesät. Koittaa syksy, kypsä vilja leikataan, keltaiset lehdet putoavat puusta. Kuulaiden syyspäivien jälkeen seuraavat sateet, pimeys ja synkkyys. Marraskuun marras-sanan alkuperäkin viittaa kuolemaan. 
Sattumalta syksyllä vietetään myös useita ikääntymiseen kytkeytyviä teemaviikkoja ja -päiviä, muun muassa Muistiviikkoa, Vanhusten viikkoa ja Maailman Alzheimer-päivää.
Muistiviikko nostaa tänä vuonna esille muistisairaan ihmisen yhdenvertaisen oikeuden hyvään ja omannäköiseen elämään. Siihen kuuluu muun muassa mahdollisuus harrastaa ja tehdä itselle merkityksellisiä asioita.
Vanhusten viikon aiheena on tänä vuonna ”Tekee mieli oppia!” Lokakuun alussa vietettävä viikko korostaa oppimisen iloa ja mahdollisuutta osallistua yhteiskunnan menoon. Toisin kuin aiemmin uskottiin, oppiminen ei ole iästä kiinni. Ikäihmiset osallistuvatkin innolla muun muassa tietokone- ja tablettikursseille. Moni löytää tietokoneen välitykselle aivan uuden ja innostavan maailman.
Antti Eskola, professori emeritus Tampereen yliopistosta, kirjoittaa uudessa kirjassaan Vanhuus (2016) inhoavansa koko elinikäisen oppimisen käsitettä. Hän puuskahtaa, eikö sosiaalipsykologian professorin tiedoilla ja taidoilla jo pitäisi selvitä hautaan asti!
Eskola havainnoi kirjassaan tutkijan tarkoin silmin maailmaa ja ikääntymistä. Tiikeri ei nääs pääse raidoistaan. Hän kuvaa itseään myös kokemusasiantuntijaksi kertoessaan, miltä vanheneminen tuntuu ja missä se näkyy.
Vanhenemiseen Eskola näkee kolme erilaista ikkunaa. Vanheneminen yhtäältä helpottaa. Se tarkoittaa vapautta työelämän paineista, vapautta johonkin uuteen, vaikkapa vapaaehtoistyöhön tai seurusteluun lastenlasten kanssa. Toisaalta vanhuus usein myös huolestuttaa, ja sairaudet, yksinjääminen, kuolema pelottavat. Mutta vanheneminen voi kaiken muun lisäksi olla kiinnostavaa. En ole koskaan ennen ollut yli 80-vuotias, sanoo Eskola.
Meille tarjotaan aktiivista ikääntymistä elämisen malliksi. Ikäihmisen kuuluu olla aktiivinen harrastaja, elinikäinen oppija ja muutenkin toimelias. Ja onhan siinä järkensä. Elämä on siten ehkä kivempaa, mielenkiintoisempaa. On syy nousta aamulla sängystä. Näin pysyy ehkä terveempänä eikä ole läheisilleen tai yhteiskunnalle kustannukseksi eikä rasitukseksi.
Entäs jos käy toisin? Entä jos ei onnistukaan vanhenemaan ”oikein”? Entä jos onkin raihnainen monisairas, väsynyt ja katkera eikä kiinnostu enää mistään uudesta? Tai on ärhäkkä oman tiensä kulkija, ikuinen boheemi ja hippi, joka ei syö, juo, liiku eikä harrasta hyvien suositusten mukaisesti. Kumpikaan vanhenemisen tapa ei mahdu ”oikein ikääntymisen” raameihin?
Hyvä vanhuus syntyy silloin, kun se on omannäköistä, minun elämääni. Toivoa sopii, ettei vanhuutta tarvitse suorittaa. Miten suomalainen yhteiskunta ja palvelujärjestelmämme antaa siihen mahdollisuuksia ja tukea, se onkin jo toinen tarina.


torstai 1. syyskuuta 2016

Sosiaalinen kuntoutus kaipaa selkeytystäAija Kettunen, aluekoordinaattori, VTT, Pieksämäen toimipiste, DIAK
Keijo Piirainen, lehtori, YTT, Pieksämäen toimipiste, DIAK 

”Ainahan sosiaalista kuntoutusta on sosiaalityössä tehty”, sanotaan. Ja sosiaalityön opetuksessa ja oppiaineessa korostetaan kokonaisvaltaista asiakkaan tilanteen ja tuen tarpeen huomioimista, vahvuuksien tunnistamista sekä resurssien vahvistamista. Todellisuus on kuitenkin valitettavasti
raadollisempi.

Väitämme, että sosiaalityön painopiste on ollut tilannekartoituksissa, huollollisissa toimissa ja asiakkaita objektivoivissa menettelyissä. Asiakaslähtöiseen, resursseja vahvistavaan, tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen yhteistyöhön ei ole pystytty panostamaan. Ei voida sanoa, että sosiaalinen kuntoutus olisi ollut osa sosiaalityötä. Myös sosiaalityöntekijöiden suhde kuntoutusjärjestelmään on jäänyt melko heikoksi. Edes kuntouttavaa sosiaalityötä ei ole selkeästi yhdistetty kuntoutusjärjestelmään. Sosiaalisen kuntoutuksen paikka sosiaalityössä ei ole ollenkaan selkeä. 

Sosiaalihuoltolaissa sosiaalinen kuntoutus määritellään tehostetuksi tueksi. Tämän vuoksi onkin hyvä kysyä, mitä se on. Tehostetun tuen voi ajatella sisältävän palvelua ja muita tukitoimia ja erilaisia
sosiaalipalveluja. Tukea voidaan yhdistää myös muihin palveluihin ja sosiaalivakuutukseen liittyvään kuntoutukseen.

Tehostetun palvelun termi liittyy myös case management -keskusteluun, hoitoketjuihin, palveluiden ohjaamiseen, asiantuntemuksen käytön tehostamiseen ja palvelukehien kertaantumisen  välttämiseen. Kuntoutuksessa on elänyt ajatus hallitusta ja suunnitelmallisesta kuntoutusprosessista, jossa kuntoutujan on mahdollista edetä palvelusta toiseen kuntoutussuunnitelman ja tilanteen edistymisen mukaan.

Esimerkiksi ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutus ovat voineet nivoutua samaan kuntoutusprosessiin, vaikka molemmilla on omat keinonsa. Ammatillinen kuntoutus on voinut lähteä liikkeelle esimerkiksi siinä vaiheessa, kun kuntoutuja saa hoitoja ja lääkinnällistä kuntoutusta. Tämä on ollut mahdollista, koska ammatillisella ja lääkinnällisellä kuntoutuksella on yhteiset peruslähtökohdat.

Tehostetun palvelun ja tuen toteutumiseksi erityistä huomiota onkin kiinnitettävä ammatillisen, lääkinnällisen, kasvatuksellisen ja sosiaalisen kuntoutuksen mahdollisiin liittymäkohtiin, joissa myös sosiaalisen kuntoutuksen tarve voi viritä. Esimerkiksi nuorisopsykiatrisia palveluja saava nuori voi saada ammatillisena kuntoutuksena tukea peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Sen rinnalle hänelle voidaan tarjota sosiaalisena kuntoutuksena tukihenkilö, tukea asumiseen tai vaikkapa sosiaalipedagogisin menetelmin tukea sosiaalisten tilanteiden pelkoon.

Alussa kritisoimme näkemystä, että sosiaalista kuntoutusta on ”tehty aina”. Sosiaalisen kuntoutuksen käsitettä on käytetty menneinäkin vuosina toisaalta ideologisena kattokäsitteenä kaikesta kuntoutuksesta, mutta myös konkreettisessa merkityksessä. Sosiaaliseksi kuntoutukseksi on nimitetty esimerkiksi sopeutumisvalmennusta, jossa tuetaan sairastuneita tai
vammautuneita arjessa selviytymiseen, koulutukseen ja työhön. Usein tukeen on liittynyt vahva työmarkkinaorientaatio. Ei kuitenkaan aina: esimerkiksi mielenterveyslain sosiaalinen kuntoutus liittyy erityisesti asumisen tukeen.

Ammatillisessa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa korostetaan myös näytön merkitystä kuntoutusprosessissa. Tärkeää on tieto siitä, mitä asiakkaalla on lupa kuntoutuksesta odottaa. Yksi keino on ollut palvelujen standardointi. Huomion kiinnittäminen näyttöön myös sosiaalisessa kuntoutuksessa varmistaisi palvelujen tasalaatuisuutta ja palveluiden käyttäjien oikeuksia ja tukisi vaikuttavien käytäntöjen kehittämistä.